Gezocht: secretaris GMR

CBS De VrijenburgGeen categorie

 GEZOCHT: SECRETARIS/NOTULIST VOOR DE GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad is op zoek naar een nieuwe secretaris/notulist. De GMR is een bovenschools orgaan waarin alle MR’en van alle PCPO-scholen vertegenwoordigd zijn door 1 leerkracht en 1 ouder per school om de belangen van alle kinderen, ouders en werknemers te behartigen.

De secretaris/notulist speelt samen met de voorzitter een belangrijke rol in het goed voorbereiden en soepel laten verlopen van de vergaderingen en het functioneren van de raad. Hij/zij heeft de volgende taken:

1.        samenstellen agenda en verspreiden stukken (inclusief vooroverleg met directeur en voorzitter GMR) – 6x per jaar

2.       samenstellen notulen van de vergadering – 6x per jaar

3.       samenstellen jaarverslag – 1x per jaar

4.       archiveren GMR stukken

5.       contact onderhouden met bestuursbureau indien nodig

6.       beheer van GRM Reglement en GMR Huishoudelijk Reglement (is vorig jaar herzien, dus voorlopig niet nodig)

7.       bijwonen en notuleren gesprek met Algemeen Bestuur – 1 à 2x per jaar

Als notulist schrijf je een helder en beknopt verslag van wat er gezegd en besloten is. De secretaris-functie omvat wat meer inhoudelijke taken, zoals bijv. vaststellen instemmings- of adviesrecht, opstellen agenda, volgen van reglement, etc.

De tijdsbesteding is ongeveer 5 uur per vergadering en 10 uur per schooljaar voor de overige taken. Je wordt ingewerkt door de huidige secretaris, deze neemt aan het einde van dit schooljaar officieel afscheid.

De voorkeur gaat uit naar iemand die één of meerdere kinderen op een PCPO-school heeft (niet noodzakelijk), niet beroepsmatig bij één van de scholen betrokken is en het leuk vindt een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het onderwijs voor onze kinderen en alle andere zaken die op een school spelen.

In principe zijn alle leden van de GMR vrijwilligers, maar er kan een vergoeding tegenover staan.

Als je belangstelling hebt voor deze functie, stuur dan svp je motivatie naar jeannette.buitendijk@simpel.com(voorzitter GMR), als er nog vragen zijn mogen deze uiteraard ook hier gesteld worden.

Er kan gereageerd worden tot uiterlijk 31 januari 2016.