groep8-1

meester Bertwin Juf Selma        
juf Linda Juf Leonie

schooljaar 2019-2020

Welkom bij groep 7. Dit schooljaar is er een enkele groep 7 (28 leerlingen) en een combinatieklas 6/7 (23 leerlingen).

Onze e-mailadressen en werkdagen

Groep 7
meester Bertwin (bertwin.leentvaar@pcpobr.nl)
werkdagen; maandag en dinsdag
juf Selma Onderdelinden (selma.onderdelinden@pcpobr.nl)
werkdagen; woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 6/7
juf Linda (linda.bezemer@pcpobr.nl)
werkdagen; maandag, dinsdag en woensdag
juf Leonie (leonie.kasten@pcpobr.nl)
werkdagen; donderdag en vrijdag

Onze gymtijden

Dit schooljaar zal gym op donderdagochtend zijn.

Groep 7: van 10:30 tot 12:00 uur.
De leerlingen zullen gym krijgen van vakdocent meester Rick.

Groep 6/7: van 08:30 tot 10.00 uur.
De leerlingen zullen gym krijgen van vakdocent meester Hans.

Denken jullie aan het meenemen van de gymkleding en (passende) schoenen?

De algemene werkwijze

aanpak en aanbod leerstof:
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van de leerling, geven we instructie op verschillende niveaus. De leerlingen zijn ingedeeld op basis van de resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem eind groep 6. Uiteraard is daarbij ook gekeken naar de leerling als individueel en uniek persoon. We willen immers alle leerlingen de hulp en zorg bieden die ze nodig hebben.

Voor het complete overzicht volgt hieronder nog een korte opsomming van de methoden die wij gebruiken.

– Rekenen

Dit schooljaar starten we met de methode ‘Wereld in getallen’ op de Snappet.

– Taal, spelling en woordenschat
De methode Taal Actief bevat een taaldeel, een spellingdeel en een woordenschatdeel. De methode sluit met de opdrachten aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Ieder thema wordt ingeleid met een ankerverhaal, waarin een bepaald onderwerp aan de orde komt. In de opdrachten, van zowel het taal als spellingdeel, komt dit onderwerp steeds naar voren.
woordpakket spelling 

– Begrijpend lezen
In de groepen 7 en 8 is begrijpend lezen een zeer belangrijke vaardigheid. Daarom wordt hieraan veel tijd besteed, omdat dit vaak erg lastig is de leerlingen. Niet alleen tijdens het vak begrijpend lezen, maar ook tijdens de zaakvakken wordt hieraan veel aandacht en tijd besteed. Voor het vak begrijpend lezen gebruiken wij de methode ‘Goed Gelezen’ en Nieuwsbegrip.

– Studievaardigheden
Dit jaar gaan de leerlingen weer met de methode ‘Blits’ werken. Een methode die betrekking heeft op het verwerken van informatie (zoals kaartlezen, werken met grafieken en tabellen). Een goede aanvulling, zeker gezien de CITO entree en eindtoets.

– Wereldoriëntatie
Hieronder staan de betreffende methodes genoemd, die we voor deze vakken gebruiken.
•Aardrijkskunde: wij werken met de methode Meander
•Geschiedenis: wij werken met de methode Brandaan
•Natuuronderwijs: wij werken met de methode Naut
In deze methodes komen verschillende onderwerpen aan de orde, die in de lessen uitgebreid besproken en behandeld worden. Topografie is onderdeel van aardrijkskunde, waarbij groep 7 zich zal verdiepen in Europa.
Voor de leerlingen is er een mogelijkheid om voor deze toetsen huiswerkbegeleiding te krijgen. Dit houdt in, dat de leerlingen na schooltijd ± 15 minuten kunnen oefenen met de leerkracht. Deze begeleiding is niet verplicht en wordt gegeven op initiatief van de leerlingen.

– Engels
Take it easy! In deze methode leren de leerlingen middels een native speaker via het smart-board Engels spreken.

– Rots en Water
Een methode voor sociale vaardigheden, waarmee leerlingen leren rekening te houden met elkaar en zich op de juiste manier leren uiten.

Huiswerk, agenda en plannen

– Gedurende het schooljaar zullen de leerlingen huiswerk meekrijgen.
•Voor presentaties, boekbeurten en werkstukken zullen de leerlingen zowel thuis, als op school aan de opdrachten werken.
•Verder krijgen de leerlingen huiswerk (leerblad) voor wereldoriëntatie.
•Tevens moeten de leerlingen de woorden voor spelling thuis leren. Zo kunnen de leerlingen deze woorden oefenen voordat het controledictee wordt afgenomen. Deze woordpakketten staan vermeld op de website van school.
•Daarnaast krijgen de leerlingen ook huiswerk voor Engels, dat zal bestaan uit woorden, werkwoorden en korte zinnen.
•Ook krijgen de leerlingen wekelijks op dinsdag een huiswerkblad mee, met de onderdelen rekenen, taal en spelling. Dit huiswerkblad moet elke dinsdagochtend om 8.30 ingeleverd worden.

– De leerlingen hebben allemaal een agenda. Het huiswerk vullen we gezamenlijk in. In groep 7 worden de leerlingen hierin begeleid door de leerkracht. Het is de bedoeling dat de leerlingen de agenda iedere schooldag bij zich hebben.

– plannen
Veel leerlingen hebben moeite met het plannen van hun huiswerk. Een goede planning geeft de leerlingen overzicht en inzicht en zorgt ervoor dat huiswerk niet wordt uitgesteld. Leerlingen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Later in dit schooljaar zal juf Marinka (IB) een aantal lessen over planning in onze groep komen geven.

 

Belangrijke punten

– We werken in de klas met een weektaak, waardoor leerlingen zelfstandig gedurende een week aan bepaalde opdrachten kunnen werken. Hierbij hebben de leerlingen zelf de vrijheid wanneer ze waar aan werken. Er is een ‘verplicht’ gedeelte en een ‘vrij’ gedeelte. Van alle leerlingen wordt verwacht, dat ze het ‘verplichte’ deel aan het eind van de week gemaakt hebben. Natuurlijk wordt hierbij naar de individuele leerling gekeken. Als de leerlingen klaar zijn met het ‘verplichte’ gedeelte, kunnen ze aan de slag met het ‘vrije’ gedeelte. In sommige gevallen hebben de leerlingen een aangepaste weektaak, ook hierbij geldt dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden en behoeften van de leerling.

– We maken gedurende een lesdag gebruik van een stoplicht in de klas. Dit stoplicht is een ‘hulpje’ bij het zelfstandig werken. Het geeft aan, wie je wat mag vragen en wie niet.

– Er zijn diverse oudergesprekken gedurende het schooljaar, waarin u op de hoogte wordt gebracht van de leer- en gedragsontwikkeling van uw kind. Tussentijds kunnen ouders altijd terecht bij de leerkracht voor extra gesprekken en vragen. Wij vinden het van groot belang dat de ouders op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkeling van hun kind in de groep. Daarom zal de leerkracht zijn of haar best doen om bij incidenten u, als ouder/verzorger, op de hoogte te brengen. Andersom verwachten wij ook dat u ons op de hoogte zult brengen van belangrijke zaken betreffende uw kind.

– Indien er wijzigingen zijn betreffende de leerlinggegevens (zoals telefoonnummers, overblijf en/of BSO); graag even schriftelijk doorgeven aan de groepsleerkracht.
Hiervoor kunt u ons communicatieplatform Social Schools gebruiken.

tips voor thuis

cool.cloudwise.nl

dit is onze werkleeromgeving welke zowel op school als thuis toegankelijk is
de toegang tot oefensoftware van school (zoals Nieuwsbegrip, Ambrasoft Thuis, Squla – vrijdagmiddag-  )
de toegang tot de Gsuite for Education (drive, docs en presentations; handig voor het maken van verslagen en presentaties)

https://wijzeroverdebasisschool.nl/groepen/groep-7/
allerlei informatie en oefenmateriaal