Juf Karin Juf Margreeth

schooljaar 2019-2020

De leerkrachten;

juf Karin (werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag)

juf Margreeth (werkdagen: donderdag en vrijdag)

Onze email adressen

karin.bakker@pcpobr.nl

margreeth.barendregt@pcpobr.nl

We hebben weer een aantal enthousiaste moeders die onze klassenouder zijn dit schooljaar, namelijk;

  • Francis van Haaren (moeder Remco)
  • Carmen van Wijk (moeder van Jayden)

Onze gymtijden

Wij hebben gymles op donderdagochtend (08.30 uur – 10.00 uur). De kinderen mogen deze ochtend direct naar de gymzaal toekomen. De deur van de sporthal gaat open om 08.20 uur.

 

De algemene werkwijze

aanpak en aanbod leerstof
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en het niveau van uw kind, werken we ook dit jaar met instructiegroepen. De kinderen in groep 8 zijn ingedeeld op basis van de resultaten van CITO LVS eind groep 7. Uiteraard is daarbij ook gekeken naar uw kind als individueel en uniek persoon. We willen immers alle kinderen de hulp en zorg bieden die ze nodig hebben.

Voor het complete overzicht volgt hieronder nog een korte opsomming van de methoden die wij gebruiken.

– Rekenen
De wereld in getallen, middels Snappet. Dit is een realistische rekenmethode. De methode sluit aan bij wat de leerlingen ook buiten de school aan kunnen treffen. Naast het oefenen van bekende rekenvaardigheden in de gewone taken komen in projecttaken vaardigheden als het lezen van vertrektijden van treinen en het indelen en nameten van bepaalde ruimtes naar voren. Ieder blok wordt afgesloten met een toets. Snappet is een digitaal onderwijsplatform. De leerlingen hebben ieder hun eigen tablet waarop ze werken aan de methode Wereld in getallen.

– Taal, spelling en woordenschat
De methode Taal Actief bevat een taaldeel, een spellingdeel en een woordenschatdeel. De methode sluit met de opdrachten aan bij de belevingswereld van kinderen. Ieder thema wordt ingeleid met een ankerverhaal, waarin een bepaald onderwerp aan de orde komt. In de opdrachten, van zowel het taal als spellingdeel, komt dit onderwerp steeds naar voren. woordpakket spelling

– Begrijpend lezen
In de groepen 7 en 8 is begrijpend lezen een zeer belangrijke vaardigheid. Daarom wordt hieraan veel tijd besteed, omdat dit vaak erg lastig is voor kinderen. Niet alleen tijdens het vak begrijpend lezen, maar ook tijdens de zaakvakken wordt hieraan veel aandacht en tijd besteed. Voor het vak begrijpend lezen gebruiken wij de methode Goed Gelezen en Nieuwsbegrip.

– Studievaardigheden
Voor studievaardigheden werken wij met de methode Blits. Een methode die betrekking heeft op het verwerken van informatie (zoals kaartlezen, werken met grafieken en tabellen). Een goede aanvulling, zeker gezien de centrale eindtoets in april.

Wereldoriëntatie
Hieronder staan de betreffende methodes genoemd, die we voor deze vakken gebruiken.

  • Aardrijkskunde: Meander
  • Geschiedenis: Brandaan
  • Natuuronderwijs: Naut

In deze methodes komen verschillende onderwerpen aan de orde, die in de lessen uitgebreid besproken en behandeld worden. Topografie is onderdeel van aardrijkskunde, waarbij groep 8 zich zal richten op de wereld.
Voor de kinderen is er een mogelijkheid om voor deze toetsen huiswerkbegeleiding te krijgen. Dit houdt in, dat de kinderen na schooltijd ± 15 minuten kunnen oefenen met de leerkracht. Deze begeleiding is niet verplicht en wordt gegeven op initiatief van de kinderen.

– Engels
We werken met de methode; Take it Easy. Deze methode wordt interactief ondersteund door het smartboard. Voor de kinderen is er een mogelijkheid om voor deze toetsen huiswerkbegeleiding te krijgen. Dit houdt in, dat de kinderen na schooltijd ± 15 minuten kunnen oefenen met de leerkracht. Deze begeleiding is niet verplicht en wordt gegeven op initiatief van de kinderen.

Sociale Vaardigheden
De methode voor sociale vaardigheden is Leefstijl. Een methode waarmee kinderen leren rekening te houden met elkaar en zich op de juiste manier leren uiten. Daarnaast werken we met Rots en Water (zie voor meer informatie elders op deze website).

– Huiswerk, agenda en plannen

– Gedurende het schooljaar zullen de kinderen huiswerk meekrijgen.

  • Voor zowel presentaties, boekbeurten en werkstukken zullen de kinderen zowel thuis, als op school aan de opdrachten werken.
  • Verder krijgen de kinderen huiswerk voor wereldoriëntatie, bestaande uit aantekeningen uit de methode.
  • Tevens kunnen de kinderen de woorden voor spelling thuis leren. Zo kunnen de kinderen deze woorden oefenen voordat het controledictee wordt afgenomen. Deze woordpakketten staan vermeld op de website van school.
  • Daarnaast krijgen de kinderen ook huiswerk voor Engels, dat meestal zal bestaan uit woorden, werkwoorden en korte zinnen.
  • Ook krijgen de kinderen wekelijks een huiswerkblad mee. Dit blad bestaat uit twee kanten (een reken kant en een taal/spelling kant)

Voor de kinderen is er een mogelijkheid om huiswerkbegeleiding te krijgen. Dit houdt in, dat de kinderen na schooltijd ± 15 minuten kunnen oefenen met de leerkracht. Deze begeleiding is niet verplicht en wordt gegeven op initiatief van de kinderen.

– De kinderen hebben allemaal een agenda. In groep 8 ligt de verantwoording meer bij de leerling zelf, wel wordt duidelijk aangegeven wanneer er iets genoteerd moet worden. Kinderen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze hun agenda bij zich hebben en dat ze het huiswerk noteren. In de klas wordt het huiswerk ook altijd op het bord genoteerd, zodat dit altijd zichtbaar is voor de kinderen.

plannen
Veel leerlingen hebben moeite met het plannen van hun huiswerk. Een goede planning geeft de leerlingen overzicht en inzicht en zorgt ervoor dat huiswerk niet wordt uitgesteld. Leerlingen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Om hen hierbij te helpen, bieden wij de kinderen een ‘planningmethode’ aan.

We maken onderscheid tussen twee documenten, namelijk een weekoverzicht en een weekplanner.

In het weekoverzicht geven de leerlingen aan wanneer ze huiswerk kunnen maken. In het weekoverzicht vult de leerling het weekritme in; alle momenten waarop er vaste activiteiten gepland staan (zoals school, sport en andere invulling van vrije tijd, de maaltijden, de bedtijden enzovoorts). In dit weekoverzicht worden tevens vaste momenten gepland waarop de leerlingen hun huiswerk kunnen maken. Deze methode voorkomt mogelijk strijd en/of discussies over wanneer er huiswerk gemaakt moet worden. Het weekoverzicht zal niet wekelijks veranderen, maar voor een langere periode bruikbaar zijn. Een weekoverzicht geeft de leerlingen inzicht in hoe hun week eruit ziet.

In de weekplanner vult de leerling in wat hij/zij aan huiswerk gaat maken. Het huiswerk wordt opgeschreven in de weekplanner (dit wordt overgenomen uit de agenda) en gemarkeerd. Zo wordt zichtbaar dat dit een inlever of toetsmoment is. Als dit gedaan is, dan begint het plannen…

De kinderen bekijken wat ze moeten maken en/of leren en verdelen dit over de dagen die ze hebben, voorafgaand aan het inlever of toetsmoment. Per dag plannen ze welk deel ze gaan maken en/of leren. Op het afgesproken moment (af te lezen in het weekoverzicht) waarop de kinderen hun huiswerk doen, kijken ze in de weekplanner om te zien wat ze gaan maken en/of leren.

weekoverzicht
weekplanner

Belangrijke punten

– We werken in de klas met een weektaak, waardoor kinderen zelfstandig gedurende een week aan bepaalde opdrachten kunnen werken. Hierbij hebben de kinderen zelf de vrijheid wanneer ze waar aan werken. Er is een ‘verplicht’ gedeelte en een ‘vrij’ gedeelte. Van alle kinderen wordt verwacht, dat ze het ‘verplichte’ deel aan het eind van de week gemaakt hebben. Als de kinderen klaar zijn met het ‘verplichte’ gedeelte, kunnen ze aan de slag met het ‘vrije’ gedeelte. In sommige gevallen hebben de kinderen een aangepaste weektaak, ook hierbij geldt dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden en behoeften van uw kind.

– We maken gedurende een lesdag gebruik van een stoplicht in de klas. Dit stoplicht is een ‘hulpje’ bij het zelfstandig werken. Het geeft aan, wie je wat mag vragen en wie niet.

– Tijdens de lessen kunnen de kinderen gebruik maken van chromebooks. Hierop worden extra taal- en rekenactiviteiten aangeboden, waarmee ze kunnen oefenen. Daarnaast wordt het chromebook gebruikt bij spelling.

– Er zijn diverse oudergesprekken gedurende het schooljaar, waarin u op de hoogte wordt gebracht van de leer- en gedragsontwikkeling van uw kind. Tussentijds kunnen ouders altijd terecht bij de leerkracht voor extra gesprekken en vragen. Wij vinden het van groot belang dat de ouders op de hoogte zijn en blijven van de ontwikkeling van hun kind in de groep. Daarom zal de leerkracht zijn of haar best doen om bij incidenten u, als ouder/verzorger, op de hoogte te brengen. Andersom verwachten wij ook dat u ons op de hoogte zult brengen van belangrijke zaken betreffende uw kind.

– Indien er wijzigingen zijn betreffende de leerlingengegevens (zoals telefoonnummers / verzekeringsgegevens / overblijf en BSO); graag even schriftelijk doorgeven aan de groepsleerkracht.