Aanleiding

In het kader van de wet Passend Onderwijs is Nederland verdeeld in een aantal regio’s. Binnen elke regio hebben de gezamenlijke besturen de plicht om te zorgen voor een dekkend aanbod aan onderwijs voor alle kinderen binnen de regio. De schoolbesturen zijn hiertoe vertegenwoordigd in het bestuur van het SWV Passend Onderwijs in de regio. Binnen deze regio dient elke school een ondersteuningsprofiel op te stellen, waarin staat aangegeven op welke wijze de school invulling geeft aan het bieden van passend onderwijs. Tevens geeft de school aan waar haar grenzen liggen en welke de ambities zijn als het gaat om voor zoveel mogelijk kinderen onderwijs te bieden dat past bij hun onderwijsbehoeften.

Ondersteuningsprofiel

CBS De Vrijenburg maakt momenteel deel uit van het SWV RiBA. In de periode januari – mei 2012 hebben de collega’s van De Vrijenburg gewerkt aan het verzamelen en bespreken van gegevens met als doel zicht te krijgen op de huidige en gewenste breedte van het onderwijs en zorgaanbod van de school. Het ondersteuningsprofiel is tot stand gekomen door het zetten van een drietal stappen:

  • Het verzamelen van “facts en findings”  omtrent de mate waarin op dit moment passend onderwijs kan worden verzorgd op De Vrijenburg.
  • Het in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie door alle teamleden.
  • Het bespreken en vaststellen van de mogelijkheden, grenzen en ambities die het team als geheel ziet.

Op basis van deze drie stappen is het zorgprofiel opgesteld door NTO-Effekt, die dit proces heeft begeleid.

Samenvattende conclusies

 Op dit moment situeert CBS De Vrijenburg zichzelf als smalle zorgschool. Ze doen een aantal dingen op het gebied van een brede zorgschool, maar zitten op dit moment aan een grens qua mogelijkheden binnen hun onderwijs. CBS De Vrijenburg heeft de ambitie om de smalle zorgschool zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. Zij zijn reëel in de mogelijkheden van ondersteuning binnen school richting passend onderwijs. Het team vraagt zich af of de geplande ondersteuning binnen de groepen  daadwerkelijk ingezet zal en kan gaan worden. Het team is tevreden wanneer zij alle leerlingen die binnen hun school onderwijs volgen, van de benodigde ondersteuning kunnen voorzien, zodat iedere leerling zich naar eigen kunnen kan ontwikkelen.

Zij kan momenteel voor veel leerlingen passend onderwijs verzorgen op grond van haar pedagogisch klimaat en de visie op omgaan met elkaar. Kinderen worden op CBS De Vrijenburg steeds vaker uitgenodigd om hun eigen leerproces ter hand te nemen. Hoewel dit binnen het team nog in ontwikkeling is, zien zij dit wel als een noodzaak om de leerlingen beter en meer bij het eigen onderwijsproces te betrekken. Zij willen dit nog meer vorm geven door kind-gesprekken een structureel onderdeel van het onderwijs te laten zijn. Het samen met de leerlingen opstellen van korte en lange termijn doelen is nog in ontwikkeling binnen het team.

In haar ambities benoemt de school op welke wijze zij zich wil versterken. CBS De Vrijenburg laat zich kennen in het SWV en in de buurt als een school die bereid is om met alle ouders en anderen te onderzoeken of er voldoende perspectief op passend onderwijs is. Zij is hier realistisch in en weet dat dit niet in alle gevallen kan. Het team is sterk in het bieden van onderwijs aan  leerlingen met diverse problematieken. Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving om van daaruit onderwijs te kunnen ontvangen, staat hoog in het vaandel van het team. De omgang met elkaar, zowel tussen leerkrachten, leerlingen en leerkrachten en leerlingen, vindt plaats vanuit een basis van respect voor en zorg naar elkaar.

Het team voldoet aan de basiszorg zoals aangegeven in de criteria van de onderwijsinspectie. Hierbij is het een gegeven dat het team op enkele vlakken nog ontwikkeling door wil en kan maken. Te denken valt hierbij aan het systematisch volgen en analyseren van de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen, het regelmatig evalueren van effecten van zorgen en het proactief handelen.

Het afstemmen van instructie op de verschillen in ontwikkeling is nog een punt waarin winst te behalen valt voor het team. Het team heeft momenteel een aantal verbeterplannen opgesteld waarmee zij de opbrengsten verwachten te verhogen.

Het daadwerkelijk Handelingsgericht Werken blijkt in de praktijk veel inzichten en kansen op te leveren. Het team beoordeelt zichzelf als voldoende tot goed.
Het samenwerken met leerlingen, hen betrekken bij analyses, het formuleren van doelen en het benutten van hun ideeën, is nog iets waar het team winst in kan behalen.
Het samenwerken met ouders op o.a. het gebied van HGW blijft lastig. Er is veel geïnvesteerd in ouderbetrokkenheid maar dat heeft tot nu toe minimale vruchten afgeworpen.

Grenzen aan de mogelijkheden in het kader van passend onderwijs ervaart het team op een aantal punten. Hierbij wordt vooral begrenzing in onderwijs benoemt wanneer de relatie met de leerling niet (meer) ontstaat, de leerling zich structureel niet meer competent voelt of de veiligheid van de groep, de leerling of de leerkracht in het geding is. Het bieden van onderwijs aan leerlingen met zwaardere problematieken vinden zij mogelijk  wanneer er structurele ondersteuning geboden kan worden op de werkvloer voor de leerling en/of de leerkracht. Het benoemen van die zwaardere problematieken blijft lastig.

Dit zal per leerling en de mogelijkheid van onderwijs, bekeken worden op het moment dat er een leerling met (zeer) specifieke ondersteuningsbehoeften aangemeld wordt.

Het team heeft voor de komende jaren de ambitie om zich verder te bekwamen in de realisering van het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen die nu en in de toekomst aan hen worden toevertrouwd. Wanneer de ambities, zoals het team deze omschreven heeft, (gedeeltelijk) behaald kunnen worden, zal het team in staat zijn het onderwijsniveau en het -aanbod te continueren en te versterken in de komende jaren.

Het volledige document
schoolprofiel_okt2012_samenvatting

SOP bijstelling-versie oktober 2018