Aan elke school is een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden.

Deze raad is het formele overlegorgaan tussen enerzijds de school (ouders en leerkrachten) en anderzijds het schoolbestuur (veelal vertegenwoordigd door de directeur).

In de MR zitten 3 vertegenwoordigers van personeel en 3 vertegenwoordigers van de ouders. Deze vertegenwoordigers worden rechtstreeks uit en door de verschillende geledingen gekozen. De taken en de bevoegdheden van de MR staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement dat gebaseerd is op de Wet Medezeggenschap Scholen 2007.

De MR heeft in ieder geval een aantal bevoegdheden:

  • Recht op informatie over in ieder geval díe zaken die in het MR-reglement worden genoemd.
  • Recht op overleg met het bestuur (of veelal in diens plaats de schooldirecteur).
  • Adviesrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om advies gevraagd worden. Het gaat hierbij bv om de schoolbegroting.
  • Instemmingsrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om instemming gevraagd worden.
    Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de schoolgids, wijziging van onderwijskundige doelstellingen, de taakverdeling binnen het personeel, vaststelling van de ouderbijdrage, de regeling van roostervrije dagen.
  • Initiatiefrecht. De MR kan zelf met voorstellen komen over zaken die de school betreffen.

In de MR kunnen de ouders samen met het onderwijsteam meepraten en -beslissen over de meer beleidsmatige zaken die binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school aan de orde zijn. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bestuur en de directie. De algemene taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen. In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen.

Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen.

Contact met de MR geschiedt voornamelijk schriftelijk, via de mail (vrijenburg_mr@pcpobr.nl). Uiteraard kunt u met vragen ook de leden persoonlijk aanspreken.

Samenstelling schooljaar 2021 – 2022
De MR van onze school bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders:

Personeelsgeleding
– Annika Emmerich (beren) – secretaris
– Margreeth Barendregt (groep 6)
– Lisette Kummu (intern begeleider)

  

Oudergeleding

– René Zevenbergen (Quinn, groep 7) – voorzitter
– Nancy Tadey (Liam, groep 5) – vicevoorzitter
– Rob de Koster (Arwen, kangoeroes)

Nancy Tadey


Vergaderingen
De MR vergadert minimaal zes keer per jaar in de avonduren. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. Het eerste gedeelte van de vergadering is openbaar. U bent dus van harte welkom om (een deel van) de vergadering bij te wonen.

Notulen
Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen. De notulen zal pas na goedkeuring op de volgende vergadering op de site verschijnen.

Schooljaar 2019-2020

24 september 2019

7 november 2019

14 januari 2020

11 februari 2020

7 april 2020

23 april 2020

3 juni 2020

30 juni 2020

13 juli 2020

 

Jaarverslagen

Jaarverslag MR 2019-2020

Jaarverslag MR 2018-2019

Jaarverslag MR 2017-2018

Vacatures en verkiezingen
De zittingsduur van ieder lid is 3 jaar. Deze zittingsduur kan eventueel verlengd worden met periodes van 3 jaar, zolang de ouder een kind heeft die op CBS De Vrijenburg onderwijs volgt.

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)
De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle 11 scholen die vallen onder het bestuur vertegenwoordigd. De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Het gaat dan om vraagstukken die over de meeste of alle scholen gaan. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een ARBO dienst, regeling Tussenschoolse Opvang, verdeling budgetten, meerjarige hoofdlijnen beleid, managementstatuut, huisvesting, vakantierooster. Vanuit iedere school/MR neemt een personeelslid en een ouder deel aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), te weten Margreeth Barendregt en de ouders wisselen elkaar af.