Aan elke school is een MedezeggenschapsRaad (MR) verbonden.

Deze raad is het formele overlegorgaan tussen enerzijds de school (ouders en leerkrachten) en anderzijds het schoolbestuur (veelal vertegenwoordigd door de directeur).

In de MR zitten 3 vertegenwoordigers van personeel en 3 vertegenwoordigers van de ouders. Deze vertegenwoordigers worden rechtstreeks uit en door de verschillende geledingen gekozen. De taken en de bevoegdheden van de MR staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement dat gebaseerd is op de Wet Medezeggenschap Scholen 2007.

De MR heeft in ieder geval een aantal bevoegdheden:

  • Recht op informatie over in ieder geval díe zaken die in het MR-reglement worden genoemd.
  • Recht op overleg met het bestuur (of veelal in diens plaats de schooldirecteur).
  • Adviesrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om advies gevraagd worden. Het gaat hierbij bv om de schoolbegroting.
  • Instemmingsrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om instemming gevraagd worden.
    Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de schoolgids, wijziging van onderwijskundige doelstellingen, de taakverdeling binnen het personeel, vaststelling van de ouderbijdrage, de regeling van roostervrije dagen.
  • Initiatiefrecht. De MR kan zelf met voorstellen komen over zaken die de school betreffen.

In de MR kunnen de ouders samen met het onderwijsteam meepraten en -beslissen over de meer beleidsmatige zaken die binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school aan de orde zijn. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bestuur en de directie. De algemene taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen. In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen.

Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen.

Contact met de MR geschiedt voornamelijk schriftelijk, via de mail (vrijenburg_mr@pcpobr.nl). Uiteraard kunt u met vragen ook de leden persoonlijk aanspreken.

Samenstelling schooljaar 2019 – 2020
De MR van onze school bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders:

Personeelsgeleding
– Doortje van Munster (olifanten) – secretaris
– Margreeth Barendregt (groep 5/6)
– Lisette Kummu (intern begeleider onderbouw)

  

Oudergeleding

– René Zevenbergen (Kyan, groep 8 & Quinn, groep 4) – voorzitter
– Nancy Tadey (Glenn, groep 6; Liam, apen) – vicevoorzitter
– Rob de Koster (Amber, groep 8)

Nancy Tadey


Vergaderingen
De MR vergadert minimaal zes keer per jaar in de avonduren. Van iedere vergadering worden notulen gemaakt. Het eerste gedeelte van de vergadering is openbaar. U bent dus van harte welkom om (een deel van) de vergadering bij te wonen.

Agenda
Schooljaar 2019-2020

Schooljaar 2018 – 2019
dinsdag 25 september 2018
dinsdag 6 november 2018
dinsdag 22 januari 2019
dinsdag 12 februari 2019
dinsdag 19 maart 2019
dinsdag 7 mei 2019
donderdag 20 juni 2019

Notulen
Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen. De notulen zal pas na goedkeuring op de volgende vergadering op de site verschijnen.
Schooljaar 2019-2020

Schooljaar 2018 – 2019
dinsdag 25 september 2018
dinsdag 6 november 2018
dinsdag 22 januari 2019
dinsdag 12 februari 2019
dinsdag 19 maart 2019
dinsdag 7 mei 2019
donderdag 20 juni 2019

Schooljaar 2017-2018
maandag 25 september 2017
dinsdag 14 november 2017
donderdag 11 januari 2018
maandag 19 februari 2018
dinsdag 17 april 2018
donderdag 7 juni 2018
donderdag 21 juni 2018 (extra ingelaste vergadering)
donderdag 28 juni 2018

Jaarverslagen
Jaarverslag MR 2017-2018
jaarverslag MR 2016-2017

Vacatures en verkiezingen
De zittingsduur van ieder lid is 3 jaar. Deze zittingsduur kan eventueel verlengd worden met periodes van 3 jaar, zolang de ouder een kind heeft die op CBS De Vrijenburg onderwijs volgt. Eind schooljaar 2017 – 2018 is de termijn van Ellen ter Averst verstreken en is er per schooljaar 2018-2019 een vacature in de oudergeleding. Deze vacature is ingevuld door Rob de Koster.

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)
De MR is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle 11 scholen die vallen onder het bestuur vertegenwoordigd. De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Het gaat dan om vraagstukken die over de meeste of alle scholen gaan. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een ARBO dienst, regeling Tussenschoolse Opvang, verdeling budgetten, meerjarige hoofdlijnen beleid, managementstatuut, huisvesting, vakantierooster. Vanuit iedere school/MR neemt een personeelslid en een ouder deel aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), te weten Margreeth Barendregt en de ouders wisselen elkaar af.