Verlof en leerplicht

Het volgen van onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind.
Het onderwijs vergroot de kansen in de maatschappij van morgen. Het is daarom erg belangrijk dat uw zoon/dochter alle lessen op school volgt.
Gemiste lessen kunnen straks gemiste kansen zijn.

De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de “Leerplichtwet”
vastgelegd dat ieder kind vanaf 5 jaar naar school moet.

In de “Leerplichtwet” staat dat het de taak van de ouders/verzorgers is ervoor te zorgen dat hun zoon/dochter iedere dag naar school gaat.

Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven.

Ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim.
De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Wanneer extra verlof?

Toch kan het gebeuren dat er omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat u uw zoon/ dochter buiten de school vakanties een dag van school wilt houden. Voor dit zogenaamde “Extra Verlof’ zijn regels opgesteld.
Deze regels gelden voor:
– bepaalde religieuze feestdagen
– de onmogelijkheid in de schoolvakanties op vakantie te gaan
andere gewichtige omstandigheden

Religieuze feestdagen

Op christelijke feestdagen heeft iedere leerling in Nederland vrij van school.
Om leerlingen de  mogelijkheid te geven ook bepaalde niet-christelijke feestdagen in eigen kring te vieren, mogen ouders   hun leerlingen op die dagen thuis houden.

Indien u gebruik wilt maken van dit verlof dient u dit minimaal twee weken van te voren bij de directeur aan te vragen.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende feestdagen:

– Voor hindoes:  het Divalifeest en het Holifeest;
– Voor moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest;
– Voor joden: het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest, het Slotfeest, Paasfeest                            en het Wekenfeest.

Vakantie buiten de schoolvakanties.

Voor vakantiedoeleinden (waaronder ook wordt verstaan een bezoek aan (familie in) het land van herkomst) mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële schoolvakanties vrij worden gegeven.

Uitsluitend als door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet ten minste twee weken tijdens de schoolvakanties met vakantie kan, mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven. Deze dagen mogen bovendien niet in de eerste twee lesweken van een schooljaar vallen.
Een bij de aanvraag overhandigde werkgeversverklaring zal duidelijk moeten aantonen dat de extra vakantie om bovenstaande reden wordt aangevraagd.

Er mag geen vrij worden gegeven in verband met:

– goedkopere vakantie buiten het seizoen
– door anderen betaalde vakanties
– het ophalen van familie
– midweek of weekend vakanties◊
– “al jaren niet op vakantie geweest”
– “reeds tickets gekocht of reserveringen gedaan”
– meereizen met anderen
– “reeds een ander kind vrij”
– “er wordt toch geen les meer gegeven”, etc.

 Andere gewichtige omstandigheden

Tenslotte kan er sprake zijn van “andere gewichtige omstandigheden”.

Dit is het geval bij:

– Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners.
– Een leerling kan maximaal vier dagen verlof krijgen wanneer het gaat om ouders (eerste graad), twee
dagen wanneer het gaat om broers, zussen of grootouders (tweede graad) en één dag verlof voor oom,
tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad)

– Huwelijk van familie (eerste, tweede en derde graad), 12½, 25, 40, 50 en 60 jarig huwelijksjubileum en
25, 40 en 50 jarig ambtsjubileum van familie (eerste en tweede graad). Voor een feest binnen
Barendrecht krijgt de leerling één dag, voor een feest ver buiten Barendrecht twee dagen verlof.

– Verhuizing van het gezin naar een andere gemeente: maximaal twee dagen.

– Gezinsuitbreiding, de leerling krijgt maximaal één dag verlof.

– Het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dit
niet buiten de lesuren kan geschieden: voor de duur van de verplichting.

 Toestemming voor extra verlof

Wanneer u gebruik wilt maken van extra verlof voor uw zoon/dochter, omdat er sprake is van een onmogelijkheid om in de schoolvakanties op vakantie te gaan of van een andere gewichtige omstandigheid, kan dit alleen door het invullen van een aanvraagformulier.
Dit formulier is op school aanwezig.
Of u kunt deze downloaden en deze geprint en ondertekend in te leveren bij de directie.

De aanvraag moet zo vroeg mogelijk ingediend worden bij de directeur.
Gaat het om extra vakantiedagen dan zeker twee maanden van te voren.
Na afweging van uw verzoek en het belang van het onderwijs voor uw zoon/dochter wordt binnen vier weken een beslissing genomen.
Door de directeur (bij aanvragen t/m 10 dagen) eventueel in overleg met de leerplichtconsulent.
Door de leerplichtconsulent (bij aanvragen voor meer dan 10 dagen).
Dit besluit, toestemming of afwijzing, wordt schriftelijk aan u verteld.

Wanneer naar het oordeel van de directeur of van de leerplichtconsulent van “Extra Verlof” geen sprake is en u houdt uw zoon/dochter toch thuis, dan kunt u een proces verbaal en wellicht een geldboete verwachten.

Niet eens met de beslissing?

Hebt u bezwaar tegen de genomen beslissing? U kunt binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij degene die de aanvraag heeft behandeld. Binnen 6 weken moet dan het uiteindelijke besluit schriftelijk aan u worden verteld.

Als u het nóg niet eens bent met het genomen besluit kunt u hierover in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank in Rotterdam. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.
Voordat u de rechter inschakelt, is het raadzaam een juridisch advies aan te vragen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.